Organizačné informácie

Dôležité termíny

Rezervácia ubytovania do 30. 8. 2021

Zvýhodnená platba účastníckeho poplatku do 30. 8. 2021

Registrácia

Prihlásiť sa k účasti je možné prostredníctvom registračného formulára na stránke

www.endoskopickykongres.sk

Všeobecné informácie

Dátum: 23. - 24. 9. 2021

Miesto konania: HOTEL HOLIDAY INN ŽILINA

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina

Technika prezentácie: dataprojekcia, videoprojekcia,

Registračný poplatok

  do 30. 8. 2021* po 30. 8. 2021 na mieste
Členovia SGPS 80 € 100 €
Nečlenovia SGPS 100 € 120 €

*Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu.

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Účasť je možné zrušiť v termíne do 30. 8. 2021. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

Spôsob úhrady

Úhradu účastníckeho poplatku je možné uskutočniť online platbou cez platobnú bránu, kde si môžete vybrať platbu kartou, bankovým tlačidlom alebo bankovým prevodom. Poplatok je možné uhradiť aj na mieste podujatia.

Súčasťou bankového prevodu musí byť meno a priezvisko účastníka (v časti Doplňujúce údaje), za ktorého je účastnícky poplatok hradený.

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku si uschovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Účastnícky poplatok zahŕňa vstup do konferenčných a výstavných priestorov, konferenčný materiál a občerstvenie počas odborného programu.

Bankové spojenie

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.,

Číslo účtu: 4006952078 / 7500

IBAN: SK44 7500 0000 0040 0695 2078

Swiftcode: CEKOSKBX

Variabilný symbol: 23092021

Poznámka pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO účastníka

Kredity

Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávanie

a účastníkom bude pridelený prislúchajúci počet kreditov CME.

Stravovanie a vstupenky

Štvrtok 23. 9. 2021

Obed 20 € / osoba

Večerný diskusný program pri príležitosti odborného podujatia 30 € / osoba

Vstupenky si bude možné objednať prostredníctvom registrácie.

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie je zabezpečené v hoteloch Holiday Inn 4*

Bližšie informácie o ubytovaní nájdete na webovej stránke podujatia

www.endoskopisckykongres.sk a na adrese: slovakia@skitravel.sk

Bezpečnostné opatrania v súvislosti s vírusovou infekciou COVID-19

Vzhľadom na schválenú novú verziu COVID AUTOMAT-u a na to nadväzujúce vydané vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZSR), ktoré vstupujú do platnosti v pondelok 20.9. 2021, si Vás dovoľujeme, v zmysle aktuálne platnej a účinnej vyhlášky ÚVZSR, ktorá upravuje povinnosti prevádzok, informovať, že:
Hotel Holiday Inn – Žilina, bude poskytovať služby svojim hosťom v režime OTP (osoby očkované, testované, osoby s prekonaným ochorením COVID-19).

Pre účely tohto režimu OTP, je pri návšteve v Hoteli Holiday Inn Žilina potrebné preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 (negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu / negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, uvedené potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Aktuálne platná a účinná vyhláška ÚVZSR umožňuje prevádzkovateľovi Hotel Holiday Inn, spoločnosti HI Kongres Hotel Žilina a.r.o., a jeho zamestnancom požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky Hotela Holiday Inn predloženie príslušného vyššie uvedeného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z uvedených skutočností; do tohto dokladu je prevádzkovateľ Hotela Holiday Inn, ako aj jeho zamestnanci, oprávnený nahliadnuť.

Všetky aktuálne platné a účinné vyhlášky ÚVZSR, ako aj príslušných RÚVZ, nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky/Vestník vlády SR/2021 (https://www.minv.sk/?2021-2).