Online registrácia

Termín prihlásenia AKTÍVNEJ ÚČASTI a ZASLANIA ABSTRAKTOV:  UKONČENÉ


Registráciu je možno vykonať:


Registračný poplatok:

Účastník do 28. 2. 2018 od 1. 3. 2018 a na mieste
Aktívny účastník 70 € 70 €
Člen sekcie 70 € 90 €
Nečlen sekcie 90 € 110 €
Mladý gynekológ do 33 r. 40 € 60 €
Sestra 40 € 60 €


Registračný poplatok zahŕňa:
kongresový balíček, organizačné zabezpečenie podujatia a doplatok stravovania (20 €).

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Registračný poplatok uhraďte na účet:

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Majiteľ účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
IBAN: SK 55 1100 0000 0026 6245 5126
KS: 0558
VS: 06042018
SWIFT: TATRSKBX


Poznámka:


Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.
 


Online registračný formulár
( ak ho nemáte, uveďte dátum narodenia )


Člen sekcie Nečlen sekcie
Aktívna účasť
Pasívna účasť
Mladý gynekológ do 33 r.
Sestra


Požadujem vystaviť faktúru
(obchodné meno, ulica, mesto)

*Faktúra Vám bude sprodtredkovaná prostredníctvom Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.